svetelnykoren.czČlánky › Oživená voda znamená delší a zdravější život
foto

Oživená voda znamená delší a zdravější život

„Není to tak, že by tě člověk potřeboval k životu, ty sama jsi život.“
Paracelsus

Z hlediska chemie není voda nic jiného než sloučenina dvou plynných prvků, jednoho atomu kyslíku a dvou atomů vodíku, H2O. Přesto je to asi nejdůležitější látka na naší planetě. Ne nadarmo se skládá také náš mozek z 90 % z vody. Kromě toho, že je voda udržovatelem života, představuje také medium pro éterické tělo – nositele informací, a to ve všech životních procesech na Zemi.

Se svými 36 izotopy, z nichž každý má jiné vlastnosti, je voda médium s mimořádně mnohočetným použitím. Jedna vlastnost, která vychází z povrchového napětí vody spočívá v trvalém přání vytvořit kouli. Je to geometrický útvar, který v poměru ke svému objemu vykazuje nejmenší povrch, a tím potřebuje nejmenší vynaložení energie, aby se sám zachoval.

Molekulárně se voda skládá z určitého počtu kapalně krystalických řetězců (polymerů) a určitého počtu volně těkajících molekul. Vedle mnoha pozitivních vlastností vykazuje vysoce vitalizovaná voda bod varu až okolo 105 °C a mrzne daleko pod 0 °C. To prokázal v experimentech profesor Ian Manzadu.

 

Přijmou-li živé organismy jako rostliny, zvířata nebo lidé do sebe vodu „bez vitálních sil“, pak musejí vynaložit energii na to, aby ji v těle přeměnily na potřebnou, vysoce energetickou vodu. Toho se dosahuje na základě přítomnosti koloidů bohatých na energii, které se v každé vodě vyskytují alespoň v minimálním množství. Koloidy jsou malinká „semínka“ energie, které přitahují všechny volně těkající molekuly vodíku a vytvářejí tak krystalizační jádra kapalných krystalů. K tomu potřebují koloidy, které normálně vykazují jen nestabilní vysoký elektrický náboj. Tato energie, která ve vodě přebývá, je o to silnější, čím „oživenější“ a pohyblivější je voda.

Bio-vířič vody

„Vířící trychtýř je jediná forma na Zemi, která dosahuje až do nejvyšších hierarchií.“
Rudolf Steiner

K vodě na energii nejbohatší, kterou nám matička Země v kosmické harmonii poskytuje, patří voda vysokohorských potoků.

V onom citlivém okamžiku, při němž se vodní vír roztříští v chaosu, jako by prošel nespočetnými malinkými víry, se vytvářejí řetězce kapalných krystalů (polymery) se svou přitažlivou silou. 
Ty udržují vnitřní strukturu vody.

V bio-vířiči vody, který vyvinul pan Ralf Rößner se tento přírodní jev napodobuje.

Účinky viditelné při srovnávacích pokusech při pěsstování rostlin na poli jsou udivující. Například rostliny při použití vířené vody klíčí rovnoměrně a silněji, jsou odolnější a chutnají výrazněji. Řady pokusů s rostlinami, které byly zalévány vodou vířenou za rozdílných konstelací, mu posloužily k tomu, abych otestoval rozdílně vířenou vodu, a tak se dostal poměrně rychle k vyhodnotitelným srovnávacím výsledkům.

Ve vířiči máme možnost vytvořit „ideální“ vír podle předlohy z přírody. V procesu chaotizace 
při rozstřikování v dolní baňce můžeme ve vodě vymazat staré, co do podstaty cizí informace (např. negativní frekvence ze zatížení města škodlivými látkami). Při tom se skrze samotný vír může znovu spojit bytost vody se svojí prasubstancí a nově 
do sebe přijmout kosmické síly. Tím, že oba procesy (víření a rozstřikování) probíhají současně, vzniká jistý vír, který vodu étericko-energicky nabíjí a takto oživuje. Při tvorbě nových řetězců kapalných krystalů tak znovu vzniká napětí. Vodní kapka je probuzená z nepohnutého života k životu vnitřně proudícímu a získává své původní vitální 
a formotvorné síly zpět. (To lze pod odpovídajícím mikroskopem pěkně vidět.) A i když voda vaří, zůstávají tyto řetězce krystalů nadále obsaženy.

Deset let výzkumné práce

„Všechno dají bohové těm, co usilují o harmonii.“
Ralf Rößner

Protože tvar víru má rozhodující vliv na úspěch procesu, musela se dát vířiči taková forma, aby se výsledek přiblížil co nejvíce ideálu. Jako nejúčinnější se ukázalo, když vířič získal tvar jako dvě vajíčka postavená špičkami k sobě.

Zásadní význam měl rovněž poměr velikosti a průtokového otvoru. Pak bylo nutno najít nejlepší úhel pro „trychtýř“, neboť zásadně ovlivňuje rychlost otáčení.

Nalezení správného skla byl jeden z posledních, ale také nejobtížnějších úkolů. Jednou z požadovaných vlastností bylo to, že nesmělo obsahovat kov.

Bio-vířič vody se zlatým vloženým kroužkem

Základem zlatého kroužku ve vířiči je měděný kroužek (působení sil Venuše = vytváření duševního prostoru), ten se pak postříbří (síly Měsíce = harmonizace využití vody) a poté pozlattí 24 karátovým zlatem (Slunce = posílení srdečních sil lásky).

Zlato a stříbro jsou od starověku nejen bohatstvím, ale také lékem. Ve středověku se účinky jako všelék připisovaly zejména zlatu, které bylo považováno za nejcennější kov, jako „kov světla“. Zlato jako látka není pro živé věci nezbytná. Vzhledem k tomu, že zlato je nerozpustné v žaludeční kyselině, nehrozí při konzumaci kovového zlata (např. jako dekorace) otrava těžkým kovem. Zlato projde tělem nedotčeně jak pro zlato tak i tělo. Přesto lidé a zlato již nejsou stejné jako před „průchodem“.

Příklad aplikace: „Některé děti se bojí tmy, v noci brečí a přes den spí. V čínské medicíně se tomu říká obrácení jinu a jangu. Existuje jednoduchá léčebná metoda: voda se zlatem. Voda vařená nebo vířená se zlatem se stává „těžkou vodou“, čistým jangem, může uklidnit děti i dospělé od strachu. Ale podle moderní chemie je zlato nerozpustné ve vodě; ve vodě nejsou žádné molekuly zlata. Ale proč má voda vařená nebo vířená se zlatem takový účinek? Existence látky se neomezuje pouze na dimenzi, kterou můžeme vidět na vlastní oči. Zlato a voda existují v několika dimenzích současně a úzce spolu souvisejí. Zlato je nerozpustné ve vodě (stejně jako v žaludeční kyselině) této hmotné dimenze, ale v hlubším prostoru navzájem pronikají. Výzkum zatím jen částečně rozluštil, jak funguje zlato. Ve starověku se zlatý prášek používal proti melancholii a srdečním obtížím a Paracelsus spatřoval ve zlatu „nejmocnější elixír života a posilující lék“.

Bio-vířič vody modrý

S modrým vířičem můžete dosáhnout vysoké úrovně revitalizace vody na éterické, energetické a bytostné úrovni, stejně jako u průhledného skla vířiče. Přednost modrého vířiče spočívá v jeho modrofialovém zabarvení. Voda v procesu víření přijímá pouze vysokoenergetické světlo, jehož vlnová délka je menší než 450 nm. Toto pomalé světlo (ve srovnání s ostatními barvami spektra), s vysokým indexem lomu, bychom mohli popsat jako budující život. Naopak vlnové délky nad 650nm, vyznačující se nižším indexem lomu, lze pozorovat při všech procesech, při nichž dochází k odbourávání života.

V důsledku takového zabarvení skla vířiče vznikne „terapeutický“ aspekt (centrující, uklidňující a tím vysoce duševně hygienickky působící). Možná použití jsou proto všestranná. Pro energetizaci vody k pití, pro přípravu jídla, nebo při výrobě vhodného média pro extrakci rostlinných a jiných esencí.

Návod k použití Bio-vířiče vody firmy IMTON

  • Zařízení se skládá ze dvou vejčitých, ručně vyfoukaných skleněných částí a jednoho spojovacího dílu z umělé hmoty. Tvar a tloušťka skla sice dávají zařízení vysokou stabilitu, ale není tím poskytnuta záruka jeho nerozbitnosti. Zacházejte s ním tedy prosím, i přes jeho robustní provedení a nezbytné vynaložení jisté síly, s vědomým citem.

  • Nejprve oddělte od sebe obě části, a to točivým a lehce lomivým pohybem. Naplňte jednu část požadovanou tekutinou – např. vodou z kohoutku, ale třeba také šťávou, nikdy však nápojem syceným kysličníkem uhličitým.

  • Zasuňte obě části do sebe. Po krátkou dobu to bude vyžadovat trochu trpělivosti, neboť chvíli trvá, než spojovací díl správně sedne.

  • Držte pevně obě skleněné části a otočte je tak, aby byla naplněná část nahoře. Uveďte pokud možno ihned naplněnou část dvěma až čtyřmi malými krouživými pohyby do rotace.

  • Nechte pak obě části stát svisle nad sebou. Nejdříve můžete uvidět pár bublinek, poté se vytvoří vodní vír.

  • Opakujte tento děj osm až dvanáctkrát.

  • Ve víru se nově tvoří polymery (kapalné krystaly). Jejich vibrační frekvenci můžeme positivně či negativně ovlivnit. Tento oživovací proces vody provádějme vědomě s positivním myšlením a cítěním.

15.1.21